hien ke
sn bac

Kết quả 5 năm qua (2017-2022) hội CCB huyện Bù Gia Mập, là đơn vị dẩn đầu của Tỉnh Bình Phước.

Thứ sáu - 08/07/2022 15:08 660 0
Trong nhiệm kỳ qua (2017-2022), Toàn hội CCB huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước đã kết nạp mới 204 hội viên, đạt 100% so với Nghị quyết nhiệm kỳ trước. Tham gia công tác Đảng, chính quyền là108 hội viên, Thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội; Đặc biệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khoá 12, 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tham gia công tác đoàn thể 140 hội viên, có 26 hội viên được bầu vào HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ (2021-2026
Kết quả 5 năm qua (2017-2022)  hội CCB huyện Bù Gia Mập,  là đơn vị dẩn đầu của Tỉnh Bình Phước.
   
 Phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; Trong nhiệm kỳ Hội CCB huyện đã đạt 100% các chỉ tiêu, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội VI đề ra.Với những thành tích đó Hội Cựu Chiến binh huyện đã được Trung ương Hội; UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen, có 100 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng là đơn vị dẩn đầu của Tỉnh Bình Phước.
Năm năm qua, bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường:tình hình biến đổi khí hậu, môi trường; tình hình dịch bệnhCovid-19 kéo dài, phức tạp; xung đột vũ trang cục bộ; giá xăng dầu lên cao...đã ảnh hưởng sâu rộng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế trong nước và trên toàn thế giới.  Đã tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung và cựu chiến binh huyện nhà nói riêng. Mặt dù các yếu tố khách quan lẫn chủ quan, các thế hệ CCBvẫn luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của huyện nhà.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm, dột nát, nâng cao đời sống hội viên; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; tham gia công tác đối ngoại nhân dân...đã khẳng định được vai trò, vị trí nòng cốt của mình.
Qua đó, luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật là cuộc vận động, các phong trào: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua“CCB gương mẫu”; phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh;tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở và hoà giải trong nhân dân,...
Qua các hoạt động, phong trào sôi nổi, nhiều cán bộ và hội viên CCB trong huyện đã nêu cao tấm gương mẫu mực, tiêu biểu, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách, lối sống khiêm tốn, giản dị, chân thực, gần gũi, có sức thuyết phục; luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của “Anh Bộ đội Cụ Hồ”.
Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và đầy trách nhiệm của Hội CCB tỉnh đối với Hội CCB huyện Bù Gia Mập, ghi nhận và đánh giá cao về sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể,  biểu dương về những nổ lực cố gắng vươn lên của các cấp Hội từ huyện đến cơ sở; về những kết quả quan trọng và thành tích xuất sắc mà Hội Cựu chiến binh huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện.
Đại hội Hội CCB huyện Bù Gia Mập lần thứ VII, (nhiệm kỳ 2022- 2027) thể hiện sự quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội theo quan điểm của Đảng. Phát huy bản chất truyền thống “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch - vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ XII”.
Phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp nhiệm kỳ (2022 – 2027)của Hội CCB huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước như sau:
Một là: Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - quốc phòng; xây dựng hội vững về chính trị, tư tưởng - mạnh về tổ chức.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Hai là, nâng cao trách nhiệm và tâm huyết, tăng cường phối hợp cùng với chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
Qua đó, vận động CCB và nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; nêu cao ý chí tự lực tự cường, thi đua làm giàu chính đáng.Động viên các thế hệ CCBphát huy khả năng, tiềm lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện.
Ba là, bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung cho cán bộ cơ sở, tạo nguồn phát triển Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, nhất là các phong trào vì người nghèo, góp quỹ tình nghĩa, xóa nhà tạm, giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí,tiêu cực; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới”, trong đó cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức định hướng hoạt động cho các cấp Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;
Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”,  coi trọng việc nêu gương, làm theo tấm gương của Bác, phát huy truyền thống tốt đẹp của "Anh bộ đội Cụ Hồ".gắn với xây dựng các mô hình CCB tiêu biểu, điển hình, nhất là mô hình làm kinh tế giỏi, hỗ trợ nhau trong làm ăn, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm.
Năm là: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối họp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, tích cực tham gia đấu tranh chống  tham nhũng,tiêu cực, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên, chủ động nắm tình hình, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, đưa hoạt động của tổ chức Cựu quân nhân vào nề nếp, chất lượng.
Thường xuyên làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời, nhân ra diện rộng những gương tốt, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh. Chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay.
Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội ở cơ sở. Chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập lần thứ VII, nhiệm kỳ (2022 – 2027). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện, tiếp tục phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ (2020-2025).
                                                                                                      Nguyễn Đình Quyền
                                                                                                        Trưởng Ban Tuyên Giáo
                                                                                               kiêm GĐ trung tâm chính trị huyện BGM
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây