hien ke
sn bac

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Thứ tư - 14/07/2021 19:42 1.127 0
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, ngày 08/7/2021Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Văn bản số 6199/HD-NHCS về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất. Một số nội dung chính như sau:

                   Điều kiện vay vốn:
Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động quy định tại khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(sau đây gọi chung là khách hàng) được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc.
a)Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
b) Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụngchi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.
a) Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
  - Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
  - Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
  - Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
  - Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụngchi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
b) Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.
- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
 - Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 - Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụngchi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.
Mục đích sử dụng vay vốn:
Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay.
1. Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.
2.Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.
3. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.
4.Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
5.NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.
Quy trình cho vay tổ chức giải ngân.
  1. Quy trình cho vay
 - Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu rõ lý do từ chối.
 - NHCSXH cùng khách hàng kỳ hợp đồng tín dụng/ Phụ lục hợp đồng tín dụng.
2. Tổ chức giải ngân cho khách hàng.
 - Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách  hàng.
 - NHCSXH nơi cho vay thực hiện giải ngân tới khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn.
 - Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5, 6,7 năm 2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng. NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần
 - Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.
Hồ sơ vay vốn
1.Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.
2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc
2.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:
a) Giấy đề nghị vay vốn.
b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội.
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động.
d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).
đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động và người lao động.
2.2 Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm: Các hồ sơ nêu tại tiết a, b,đ điểm 2.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c,d điểm 2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.
3. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:
3.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:
a) Giấy đề nghị vay vốn.
b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội.
c) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động.
đ) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).
e) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động).
g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
3.2 Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:
Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 3.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c,d,đ,e điểm 3.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.
Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

Tác giả bài viết: Trần Văn Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây