hien ke
sn bac

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN BÙ GIA MẬP (1-11-2009 - 1-11-2019)

Thứ ba - 12/11/2019 14:44 633 0
Bù Gia Mập với những giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng.
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN BÙ GIA MẬP (1-11-2009 - 1-11-2019)
 
         BP - Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ huyện Bù Gia Mập xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. 10 năm qua, Huyện ủy đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.
        CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
       Đảng bộ huyện Bù Gia Mập hiện có 1.583 đảng viên, sinh hoạt tại 44 chi, đảng bộ cơ sở và 132 chi bộ trực thuộc. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ huyện xác định, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Từ đó, Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn liền công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Đây là tiền đề để các cấp ủy đảng, trước hết là Ban Thường vụ Huyện ủy quy tụ đoàn kết, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Chú trọng thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trên tinh thần quy định về việc luân chuyển, điều động cán bộ.
       Huyện ủy chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát điều kiện thực tế địa phương. Năm 2018, huyện thực hiện đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng thông qua hội nghị trực tuyến đến cơ sở, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian; tại các điểm cầu, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham gia học tập đạt hơn 98%. Cùng với đó, Đảng bộ huyện thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 6-4-2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở địa phương.
          XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHẨM CHẤT TỐT
    Từ ngày thành lập đến nay, Huyện ủy Bù Gia Mập luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực trong chỉ đạo, điều hành thực tiễn, kinh nghiệm về quản lý, tổ chức hoạt động của địa phương, đơn vị. Đến nay, Huyện ủy đã tổ chức 123 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, mặt trận và đoàn thể cho 13.186 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên ở huyện, xã; cử 219 cán bộ, công chức học lớp trung cấp lý luận chính trị, 78 cán bộ, công chức tham gia học tập lớp cao cấp lý luận chính trị. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ cũng như lập trường tư tưởng chính trị, từng bước phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy về các nhiệm vụ chính trị.
    Song song đó, công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng, tăng cường và là một trong những bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng của huyện. Huyện ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, điển hình tiên tiến ở cơ sở, nhất là ở các xã, thôn vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số. Các cấp ủy còn bố trí, phân công việc cho những quần chúng ưu tú để thử thách, rèn luyện trong thực tiễn. Với những cách làm đó, từ khi thành lập đến nay, cơ quan chức năng của huyện đã mở 19 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.827 quần chúng ưu tú và đã kết nạp 1.212 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến nay trên địa bàn đã thành lập 2 tổ chức đảng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
               TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
    Công tác quán triệt, triển khai quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được Huyện ủy triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm theo đúng quy định, đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 10 năm qua, Huyện ủy đã triển khai 43 đoàn kiểm tra đối với 118 lượt chi, đảng bộ trực thuộc và 8 đảng viên; 162 đoàn giám sát các tổ chức đảng cơ sở và 147 đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Qua kiểm tra, giám sát, Huyện ủy đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm cần khắc phục, sửa chữa, thi hành kỷ luật 106 đảng viên.
    Từ những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, 10 năm qua công tác bình xét, đánh giá đã có 294/488 lượt chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy được công nhận trong sạch vững mạnh; 2.829/20.400 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14.392 lượt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,5%.
Thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành Đề án 04-ĐA/HU về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Đến nay, huyện đã thực hiện tinh giản 8 biên chế ở cấp huyện; 33 viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp, 120 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; cấp xã giảm 12 cán bộ, công chức. Sau khi sáp nhập các cơ quan, đơn vị, đến nay cấp huyện giảm 5 đơn vị, 6 cấp trưởng, 3 cấp phó; cấp xã giảm 52 chức danh không chuyên trách, cấp thôn giảm 36 người hoạt động không chuyên trách.
            NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
     Trước yêu cầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hằng ngày tác động mạnh mẽ, Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chủ động tích cực: Chỉ đạo quyết liệt thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2019, Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
      Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng quy trình, quy định. Chú trọng rà soát, đánh giá công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo. Thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền.
    Thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, khắc phục.
      Rà soát, chỉ đạo thực hiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, cụ thể là Kế hoạch số 114-KH/HU, ngày 4-9-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Từ đó, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới, nhấn mạnh việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Chủ động xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng bộ huyện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
    Với khí thế, tinh thần, quyết tâm, sự đồng thuận cao, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Gia Mập sẽ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
                                                                                                               
Trần Quang Ty Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây