BÙ GIA MẬP – 12 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (01-11-2009-01-11-2021)

Thứ sáu - 29/10/2021 15:31 1.314 0
Huyện Bù Gia Mập là huyện được chia tách từ huyện Phước Long cũ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2009 với diện tích tự nhiên 173.612 ha, dân số khoảng 164.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 22,5% dân số. Hiện nay, sau khi chia tách huyện Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập với 8 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích còn lại 106.116 ha, dân số khoảng 87 nghìn người, trong đó đồng bào dân tốc thiểu số chiếm 36% dân số. Với địa bàn rộng và có 2 xã biên giới có đường biên giới dài hơn 64km giáp với huyện Ô Răng, tỉnh Mundunkiri, Vương quốc Campuchia.
BÙ GIA MẬP – 12 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (01-11-2009-01-11-2021)
Đảng bộ huyện Bù Gia Mập xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt. Xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn liền với công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới.
Trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với triển khai xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được thực hiện triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được Huyện ủy Bù Gia Mập triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.
Về kinh tế năm 2010 thu ngân sách toàn huyện đạt 454 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,6 triệu đồng/người/năm, đến nay đã đạt 780,8 tỷ đồng, tăng 71,7%, thu nhập đạt 45 triệu đồng. 04/8 xã đã về đích Nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được huyện đặc biệt chú trọng.
Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng 12 năm qua, đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành tỉnh, các địa phương trong 12 năm qua. Đây là kết tinh của sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân huyện nhà; sự lãnh đạo sát sao, đúng đắn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.
Trong đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và từng đồng chí đã luôn đoàn kết, trách nhiệm, sâu sát, dân chủ, trí tuệ, thực hiện đúng quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tinh thần thẳng thắn, cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời; chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thể hiện được tinh thần và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Bên cạnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn tồn tại những hạn chế, đó là:
 Tính gương mẫu, tinh thần phê bình, tự phê bình của một số cán bộ, đảngviên chưa cao, còn vi phạm quy định của đảng đến mức phải kỷ luật; Chất lượng đội ngũ cán bộ ở thôn, ấp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng, ban và các xã chưa đảm bảo giãn cách 03 độ tuổi.
Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nắm chắc diễn biến tình hình trong nhândân; công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực đồng bào có đạo hiệu quả chưa cao. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân của MTTQ, đoàn thể có lúc chưa kịp thời.

 Vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể chưa tạo được những đột phá rõ nét, còn hạn chế về hiệu quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hệ thống chính trị theo quy định của Đảng ở cơ sở có lúc chưa có sự đồng bộ.
Trước yêu cầu của 12 năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hằng ngày tác động mạnh mẽ,các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động thực hiện để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nhất là những nơi còn yếu kém, hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.
Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: 12 nhiệm vụ lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ ưu tiên, 3 đột phá và 5 giải pháp lớn.
Ba là, Hình thành và phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao từ khâu chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm
Bốn là, Tập trung thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết; phát triển các dịch vụ ngành nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản; ứng dụng tiến bộ Khoa học - Công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Năm là, Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo nghề cho lực lượng lao động, quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động trong vùng đồng bào DTTS.
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao, với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi:
Toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện nhà tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; phát huy trách nhiệm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quy định về công tác phòng, chống dịch; sự chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, UBND huyện và của các cấp chính quyền địa phương.
Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch; là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng, biện pháp “5K + ý thức của mỗi người” sẽ là căn cơ trong nhiệm vụ phòng, chống dịch, là biện pháp cần thiết để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, và mọi người xung quanh.
Thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Luôn nâng cao nhận thức và hiểu rõ tình hình hiện nay Covid-19 vẫn luôn chực chờ tấn công lúc chúng ta lơ là, thiếu cảnh giác, nên mỗi người tuyệt đối không được chủ quan, có tâm lý “xả hơi” trong lúc này, phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, là chiến lược, lâu dài.
Chúng ta đang chuyển dần từ trạng thái “không Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”. Trong đó, phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là đặc biệt quan trọng; đề cao ý thức, trách nhiệm, tính tự chủ của mỗi người trong phòng, chống dịch.
Với ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Bù Gia Mập giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc, Đảng bộ, quân và dân huyện nhà quyết tâm cao độ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025!
                                                                                                                              Nguyễn Đình Quyền
                                                                                                                              -Trưởng Ban Tuyên giáo
                                                                                                                                Huyện ủy Bù Gia Mập
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây