hien ke
sn bac

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) ở huyện Bù Gia Mập

Thứ năm - 21/03/2013 14:34 1.275 0
Nhằm thực hiện tinh thần của các Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch của Trung ương về triển khai Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sau khi có Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 28/3/2012 của Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 11/5/2012 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 29/5/2012 về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết

          Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập bộ phận Thường trực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết gồm: đồng chí Bí thư, các đồng chí phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Chủ nhiệm UBKT.HU. Bộ phận Thường trực có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết. Bộ phận Thường trực đã thành lập Tổ giúp việc gồm các đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí Phó Ban và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

           Để triển khai Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho 184 đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, xã. Tiếp đó, Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho 60 đồng chí là Ủy viên UB MTTQVN huyện, ủy viên BTV các đoàn thể huyện, đại diện các nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc, đồng thời hướng dẫn các hội, đoàn thể phổ biến nội dung Nghị quyết đến các cán bộ đoàn viên, hội viên.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết xuống cơ sở, cấp ủy các cấp đã chủ động nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (kể cả cán bộ hưu trí) do mình quản lý. Kết quả, 54/54 chi, Đảng uỷ trực thuộc đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với sự tham gia của 1998/2076 đảng viên trong toàn huyện. Công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo chặt chẽ, đại biểu tham dự các hội nghị đầy đủ và đúng thành phần; tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên nghiêm túc, tự giác chấp hành nội quy hội nghị; chất lượng học tập tốt, đảm bảo thời gian và tiến độ triển khai quán triệt Nghị quyết theo yêu cầu kế hoạch của Huyện uỷ. Qua học tập, cán bộ đảng viên bày tỏ sự phấn khởi, tâm đắc và thống nhất cao với nội dung của Nghị quyết, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,.. nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tại các chi, Đảng uỷ, đồng chí bí thư cấp ủy đã trực tiếp triển khai Nghị quyết. Do được cung cấp tài liệu và tập huấn ở Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp trên, khi triển khai có liên hệ sát tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, nên đã tạo sức thuyết phục và thu hút sự chú ý của cán bộ, đảng viên dự học. Các ủy viên thường vụ phụ trách các tổ thảo luận tại các hội nghị đã tập trung nêu rõ được mục đích, yêu cầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết, các ý kiến thảo luận đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. Đa số các ý kiến quan tâm đóng góp các nhóm giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là về thời gian và phương pháp tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng thông qua cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và giải pháp thực hiện tự phê bình và phê bình sao cho có hiệu quả nhất.
Trên cơ sở các Hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Các Ban Đảng Huyện uỷ theo chuyên trách của mình cùng ban hành văn bản cụ thể hóa các bước triển khai học tập quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết và hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia đóng góp xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), đến naycác cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ từ huyện đến chi bộ đã cơ bản tiến hành xong bước lấy ý kiến góp ý và tổng hợp các ý kiến đóng góp cho tập thể và cá nhân các đơn vị. Nội dung lấy ý kiến đóng góp và góp ý của các đơn vị tập trung vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của tập thể và cá nhân, có liên hệ đến những năm trước đó để tiến hành đóng góp, trong đó nhấn mạnh nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.
Ở cấp huyện, để chuẩn bị cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và các đồng chí nguyên là lãnh đạocủa Huyện ủy đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp gửi về, Bộ phận giúp việc xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, xây dựng báo cáo giải trình, báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, đánh giá đúng những mặt đã làm được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đến nay, việc xây dựng gợi ý kiểm điểm cho các chi, Đảng uỷ trực thuộc cũng đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ chú trọng thực hiện, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về công tác xây dựng Đảng của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ diễn ra trong 02 ngày 01- 02/10/2012.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ phận Thường trực và việc phân công nắm tình hình, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở các chi, Đảng bộ cơ sở của Bộ phận giúp việc, cùng với sự đồng thuận, nỗ lực quyết tâm thực hiện của cán bộ, đảng viên, các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trên toàn huyện về cơ bản đã được thực hiện đúng với nội dung, mục đích, thời gian đề ra. Tuy nhiên, một vài cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch ./.
Lê Nga
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bù Gia Mập

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây