hien ke
sn bac

Một luận điệu sai lầm và xuyên tạc

Thứ hai - 12/06/2017 16:27 1.081 0
Thời gian vừa qua có quan điểm của một trong số những chính khách có tầm ảnh hưởng quốc tế đã cho rằng: “Ở Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa tư bản đang diễn ra một cách cuồng nhiệt”. Đây là một trong những luận điệu mới, sai lầm và xuyên tạc, được các thế lực thù địch, trung tâm truyền thông loan truyền.
 Như chúng ta đã biết, thời gian vừa qua có quan điểm của một trong số những chính khách có tầm ảnh hưởng quốc tế đã cho rằng: “Ở Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa tư bản đang diễn ra một cách cuồng nhiệt”. 

Đây là một trong những luận điệu mới, sai lầm và xuyên tạc, được các thế lực thù địch, trung tâm truyền thông loan truyền, nhằm chống lại thực tiễn xây dựng và thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam cũng như thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới xây dựng CNXH ở nước ta.

Đánh giá, nhận định trên cho rằng: “Việt Nam đang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa; ở Việt Nam, chủ nghĩa tư bản đang diễn ra một cách cuồng nhiệt”. Nắm được luận điệu trên, một số hãng thông tấn quốc tế, trung tâm truyền thông “té nước theo mưa”, hô hào, tập trung tuyên truyền, khai thác; một số cá nhân hùa theo, băn khoăn, lo lắng, hoài nghi... trước luận điệu xuyên tạc này. Vậy mục đích của họ là gì? Có thể thấy ở những lý do sau đây:

Một là, đây là một sự cố ý, có ý đồ xuyên tạc tình hình Việt Nam để gây hoang mang, dao động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ ta. Đây là một cách để thực hiện “diễn biến hòa bình” mà họ tiến hành. 

Có thể thấy cơ sở, nguyên nhân của quan điểm sai lầm là lấy nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đó là: họ chỉ lựa chọn và dựa vào hiện tượng mà lập lờ bản chất, để không thấy được hoặc không muốn thấy bản chất “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, là nền kinh tế thị trường vận động theo các quy luật kinh tế vừa chịu sự chi phối bởi các nguyên tắc, tính nhân văn của CNXH. 

“Việt Nam đang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, ở Việt Nam hiện nay chủ nghĩa tư bản đang diễn ra một cách cuồng nhiệt” là nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản.

Hai là, đây là luận điệu xuyên tạc, chụp mũ nhằm cổ xúy, vớt vát cho mưu đồ chính trị thâm độc, rằng “Họ đã thua Việt Nam trong chiến tranh, nhưng đang thắng Việt Nam trong hòa bình”, điều mà họ không làm được khi đưa hơn triệu quân cùng hàng trăm tỷ USD vào chiến trường Việt Nam, chịu những tổn thất to lớn về con người, tiền bạc và uy tín, thì nay lại đang làm được là đưa Việt Nam vào con đường phát triển tư bản chủ nghĩa như họ. 

Điều này thể hiện rõ mưu đồ khi không thể thay đổi được thể chế chính trị ở Việt Nam thì nay họ tìm mọi cách bằng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để cho dù không thể thay đổi được thể chế chính trị Việt Nam nhưng làm thay đổi đường hướng bản chất kinh tế, xã hội, về lâu dài tác động làm cho việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo “con đường” như họ, giống họ, của họ.

Đây là một luận điệu, một nhận định sai trái, xuyên tạc không có cơ sở khoa học và thực tiễn. Những nội dung đó là:

Thứ nhất, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, thể chế chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam và tự lựa chọn sáng suốt, nhất quán của nhân dân, của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là một tư tưởng lớn, rất quan trọng trong chủ nghĩa Mác-Lênin đã được V.I.Lênin đề cập trong “Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”. 

Tư tưởng vĩ đại của Lênin đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức một cách khoa học và vận dụng rất sáng tạo. Theo Người thì “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Chân lý đó đã làm cho Người xúc động, vui mừng thốt lên: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ. Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

Đây là lựa chọn con đường cứu nước và phát triển đất nước Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt là sự chỉ dẫn trực tiếp của V.I.Lênin. Tư tưởng đúng đắn khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định con đường cứu nước vừa tôn trọng các giá trị lịch sử của dân tộc, đặc biệt kế thừa tinh thần yêu nước của Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, vừa mang dấu ấn cá nhân của Người trong phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân và các anh hùng giải phóng dân tộc lên một tầm cao mới, giá trị của nó không chỉ có tầm dân tộc, mà còn tầm nhân loại và quốc tế. 

Chính nhờ sự lựa chọn sáng suốt đó nên đã được nhân dân ta, dân tộc ta và cán bộ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận sáng suốt sự lựa chọn đó ngay từ đầu cũng như suốt quá trình đấu tranh vì độc lập dân tộc và vì chủ nghĩa xã hội gần một thế kỷ qua.

Thứ hai, thực tiễn từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, đời sống nhân dân rất khổ cực, nạn đói đã cướp đi sinh mệnh hàng triệu người con của dân tộc, qua ba mươi năm chiến tranh vô cùng ác liệt, chúng ta đã phải hy sinh nhiều của, nhiều người nhưng nhờ có sức mạnh của độc lập dân tộc và thành quả của chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã có một bước phát triển khá dài. 

Nếu ai khách quan, xuất phát từ thực tiễn sẽ đồng tình với sự nhận định của Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam: “Chúng ta đã thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới”.

Thứ ba, ở Việt Nam hiện nay đang phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, sắp xếp lại, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, được khuyến khích phát triển, đang phát triển một cách sôi động; cùng với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đã bước đầu hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân trong nước; kinh tế Việt Nam, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, kinh tế Việt Nam phát triển nhưng phân hóa giàu nghèo có xu hướng tăng lên. Nhìn vào những hiện tượng đó, họ cho rằng Việt Nam đang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là không có cơ sở khoa học và thực tiễn, hoàn toàn sai lầm và thiếu hiểu biết.

Chiến lược “diễn biến hòa bình”, trên cơ sở đó tác động nhiều mặt “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về nhận thức, tư tưởng, hành đồng là âm mưu rất nguy hiểm, vô cùng xảo quyệt, thực hiện với hình thức đa dạng; làm xói mòn, mất lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, hoài nghi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; từng bước tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, trong các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân. 

Đặc biệt, họ dựa vào sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, suy giảm ý chí, quyết tâm của một bộ phận cán bộ đảng viên trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa để chống phá cách mạng Việt Nam.

TS Lê Thế Cương, Học viện Chính trị CAND
Theo: www.cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây