Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư E20 (phần còn lại), thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Thứ ba - 28/06/2022 14:46 800 0
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập thông báo Kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư E20 (phần còn lại), thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; với các nội dung như sau
Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư E20 (phần còn lại), thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập. Địa chỉ: xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
2. Thông tin về tài sản đấu giá quyền sử dụng đất:
* Tên tài sản: Quyền sử dụng đất Khu dân cư E20 (phần còn lại), thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
* Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 3.809,6m2. Trong đó:
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Địa điểm: thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.
3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá:14.408.952.000 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, chín trăm năm mươi hai ngàn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá;
- Phương án đấu giá khả thi hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
(Bảng tiêu chí, chấm điểm kèm theo)
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Từ ngày 29/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/7/2022 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
- Hồ sơ tham gia gồm: 02 bản chính.
-Thời gian xem xét, đánh giá hồ sơ: Từ 07 giờ 30 phút ngày 6/7/2022.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.
 
 
BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM
TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo Thông báo số /TB-TNMTngày .../6/2022 của Phòng TN&MT về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sảnQuyền sử dụng đất Khu dân cư E20 (phần còn lại), thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)
 
TT NỘI DUNG MỨC TỐI ĐA
I Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá 23,0
1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 11,0
1.1 Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…) 6,0
1.2 Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện 5,0
2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 8,0
2.1 Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá 4,0
2.2 Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá 4,0
3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2,0
4 Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến 1,0
5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0
II Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả(Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) 22,0
1 Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan 4,0
2 Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 4,0
3 Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá 4,0
4 Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá 4,0
5 Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 3,0
6 Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 3,0
III Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 45,0
1 Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5
6,0
1.1 Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào) 2,0
1.2 Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng 3,0
1.3 Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng 4,0
1.4 Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng 5,0
1.5 Từ 30 hợp đồng trở lên 6,0
2 Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5
18,0
2.1 Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) 10,0
2.2 Từ 20% đến dưới 40% 12,0
2.3 Từ 40% đến dưới 70% 14,0
2.4 Từ 70% đến dưới 100% 16,0
2.5 Từ 100% trở lên 18,0
3 Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3
5,0
3.1 Dưới 03 năm 3,0
3.2 Từ 03 năm đến dưới 05 năm 4,0
3.3 Từ 05 năm trở lên 5,0
4 Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3
3,0
4.1 01 đấu giá viên 1,0
4.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 2,0
4.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 3,0
5 Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản
(Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3
4,0
5.1 Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 2,0
5.2 Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 3,0
5.3 Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 4,0
6 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4
5,0
6.1 Dưới 50 triệu đồng 2,0
6.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 3,0
6.3 Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 4,0
6.4 Từ 200 triệu đồng trở lên 5,0
7 Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2
3,0
7.1 Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) 2,0
7.2 Từ 03 nhân viên trở lên 3,0
8 Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 1,0
IV Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3
5,0
1 Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính 3,0
2 Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 4,0
3 Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 5,0
V Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định 5,0
Tổng số điểm 100
VI Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố  
1 Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố Đủ điều kiện
2 Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố Không đủ điều kiện


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hương Điền

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây