Bù Gia Mập đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 19/03/2019 10:05 1.303 0
Tính đến tháng 12/2018 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng số tiêu chí đạt tăng 16 tiêu chí so với năm 2017, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; đến nay tiêu chí trung bình của toàn huyện đạt là 14,75/19 tiêu chí.
Bù Gia Mập đẩy mạnh thực hiện Chương trình  mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
     Được chia tách từ huyện Phước Long từ năm 2009, với xuất phát điểm thấp, điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa – xã hội cũng như đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, tỷ lệ hộ nghèo cao...
     Tuy nhiên, trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành trong tỉnh. Sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, chung tay, đồng thuận, đoàn kết  của cả hệ thống chính trị với quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc.
     Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình, phân theo các nguồn: Tổng kinh phí huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện là 291.311,275 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 24.500 triệu đồng; Ngân sách địa phương  là 163.775,275 triệu đồng; Vốn tín dụng ngân hàng 80.000 triệu đồng; Vốn huy động doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 23.036 triệu đồng.
ntm 5
     Trong năm 2018 trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện xây dựng 32 tuyến đường bê tông theo cơ chế đặc thù với tổng chiều dài là 15,51 km, với tổng mức đầu tư là 16.062 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh (nguồn đối ứng xi măng, số xi măng đăng ký là 2.185,609 tấn) là 4.140.100 triệu đồng, ngân sách huyện là 7.104.351 triệu đồng, nhân dân đóng góp là 4.817.623 triệu đồng
Thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Bình Phước; Văn phòng nông thôn mới huyện đã tham mưu Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông nông mới, triển khai đến các cơ quan, ban ngành và UBND các xã. Văn phòng nông thôn mới phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong năm 2018 đã thực hiện xây dựng xã Đa Kia hoàn thành 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 1 đến 04 tiêu chí; tổng số tiêu chí đạt tăng 16 tiêu chí so với năm 2017, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; đến nay tiêu chí trung bình của toàn huyện đạt là 14,75/19 tiêu chí.
     Đạt được những kết quả trên là do nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu là: Chủ trương xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, liên tục tuyên truyền, vận động, đóng góp ngày công.
     Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã điều hành, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ và định hướng cụ thể thực hiện từng bước phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của địa phương. Ban Quản lý xã đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên thực hiện các nội dung có liên quan hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.
     Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, được sự đồng lòng ủng hộ của công đồng dân cư cùng chung tay xây dựng hoàn thành các tiêu chí. Người dân đã nhận thức được lợi ích khi tham gia hợp tác, liên kết với nhau để cùng nhau phát triển kinh tế, chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuât, chủ động học hỏi và tham gia xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, thu nhập của người dân nông thôn ngày được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cônhg nghệ cao đã được các tổ chức, cá nhân áp dụng cho hiệu quả cao về kinh tế, môi trường và tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động tại địa phương.
     Cơ sở hạ tầng đã được xây dựng mới và dần được hoàn chỉnh như: Đường giao thông, trường học, nhà văn hóa,.. bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, điều kiện đi lại, sinh hoạt, giải trí của người dân được nâng lên một bước. Cơ chế xi măng đặc thù đối với trường học, nhà văn hóa …. 100% được bê tông hóa.
     Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện huyện còn gặp một số khó khăn như: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phụ trách về công tác về xây dựng nông thôn mới còn phải kiêm nhiệm; Một số xã tuy về đích nông thôn mới nhưng một số tiêu chí chưa bền vững, cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư để giữ vững và nâng cao các tiêu chí; Nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí rất là lớn, nhưng thực tế nguồn từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được theo nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó do điều kiện đời sống, thu nhập của người dân còn thấp nên việc huy động nhân dân đóng góp cùng chung tay xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.
Những năm gần đây cây Điều, Tiêu mất mùa, giá cả sản phẩm các cây trồng chủ lực trên địa bàn không ổn định giảm mạnh, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn mang tính tự phát nên ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung vào các cây chủ lực như: Điều, Tiêu và Cao su ... năng suất sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thời tiết và giá cả thì phụ thuộc vào thị trường, do đó thu nhập không ổn định, phát triển chưa bền vững; các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp còn ít, chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó việc duy trì và nâng cao hiệu quả của các Hợp tác xã mới được thành lập gặp nhiều khó khăn; bước đầu tiếp cận với phương thức sản xuất có liên kết hiệu quả chưa cao.
     Hiện nay trên địa bàn các xã tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, nên khó khăn cho việc duy trì bền vững tiêu chí an ninh trật tự.
     Trước tình hình trên, UBND huyện đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thiết thực để hiện trong năm 2019  và các năm tiếp theo đó là: Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối cấp huyện, nêu tinh thần trách nhiệm trong hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã trong việc tổ chức thực hiện các dự án thuộc đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.

     Đồng thời Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã trong huyện tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đối với xã Phú Nghĩa,Đức Hạnh và xã Đa Kia tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt .
     Tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động toàn dân thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới"; phát triển và giữ vững các tiêu chí đã đạt, chú trọng ưu tiên hoàn thành các tiêu chí đã đạt nâng tỷ lệ cao từ 70->80% trở lên, những tiêu chí không cần nhiều đến nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các tiêu chí dân tự làm, các đoàn thể đảm nhiệm trong thôn, xóm như: xây mới, cải tạo nhà ở, công trình vệ sinh môi trường ...
     Tập trung ưu tiên nguồn lực, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm của huyện trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2021 và đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới tại các xã theo Nghị quyết số 02-NQ/HU.
Nâng cao vai trò, chất lượng của đài truyền thanh huyện, xã, đổi mới nội dung, chương trình tuyên truyền, vận động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới " trên cổng thông tin điện tử của Huyện ủy nhằm truyền tải kịp thời chủ trương, chính sách đến người dân nhanh chóng và hiệu quả.
      Tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể nhân dân tích cực  thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng và cùng bàn luận, tham gia thực hiện phương án huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, đảm bảo dân chủ công khai.         
Tiếp tục tập trung huy động và bố trí sử dụng hiệu quả nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường; Phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
     Với những giải pháp trên, huyện Bù Gia Mập quyết tâm đầu tư mọi nguồn lực đưa xã Bình Thắng về đích nông thôn mới trong năm 2019, qua đó thực hiện thành công Nghị quyết đạin hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đưa 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.
Bài, ảnh: Nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây