Kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (17-08-2013)

Thứ sáu - 28/02/2014 10:16 10.626 0
Ngày 07/11/2011 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 1973/CT-TTg  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua hai năm thực hiện, tại các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:
 Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND huyện đã ban hành Công văn số 55/UBND-NC ngày 22/01/2013, qua đó chỉ đạo mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện, học tập tác phong, lề lối làm việc theo phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt cho lợi ích và nhu cầu chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong bộ máy hành chính và quy tắc ứng xử với nhân dân, chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc theo đúng quy định đã đặt ra.

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 15/3/2013 của Huyện ủy Bù Gia Mập về việc tập chuyên đề năm 2013 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Công văn số 678-VC/HU ngày 04/6/2013 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, cán bộ công chức ở tất cả các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức đặc biệt là chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không gây phiền hà sách nhiễu cho nhân dân khi liên hệ công tác. Thực hiện cải cách hành chính với phương châm: cải cách hành chính là để phục vụ tốt cho nhân dân;

Kết hợp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa đang tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã.

Việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị:

UBND huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, lồng ghép tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sửa đổi tác phong, lề lối nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức.

Xác định rõ các nội dung quan trọng và cụ thể về rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt. Gắn triển khai thực hiện cuộc vận động với giải quyết một số vấn đề bức xúc hiện nay như: tranh chấp đất đai, đền bù, giải toả, hạn chế đến mức thấp nhất khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp; rà soát tiến độ thực hiện các quy hoạch, dự án, nhất là các quy hoạch, dự án có liên quan đến thu hồi đất của dân; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu trong việc thực hiện tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác, quán triệt đến mỗi các bộ, công chức viên chức lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức hằng năm.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh:

Thực hiện tốt Kế hoạch số 39-KH/HU  ngày 07/11/2011 của Huyện ủy Bù Gia Mập về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quán triệt tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Giáo dục để mỗi đoàn viên, thành niên không ngừng rèn luyện trong tác phong làm việc, tác phong giao tiếp với dân dân. Công tâm, thạo việc và nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân;

Đưa việc giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên, gắn việc giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên.

Kết quả trong công tác tuyên truyền:

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, UBND huyện đã ban hành Công văn số 269/UBND-NC ngày 07/5/2013 yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát hiện kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua như phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở dân cư”….. Từ các phong trào trên đã phát hiện thêm nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân rộng, giới thiệu rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và làm theo.

Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng thực hiện, nhiều tin, bài về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đăng tải và được đông đảo nhân dân đặc biệt quan tâm. Ở mỗi xã hằng tuần dành thời lượng để phát sóng giới thiệu về các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng một số xã đã tổ chức các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật Bác Hồ hoặc lồng ghép tuyên truyền vào các ngày lễ lớn trong năm;

UBND huyện phối hợp với UBMTTQVN, đoàn thể các cấp đã tổ chức các hình thức báo cáo, tuyên truyền, giới thiệu chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt để học tập, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng.

Từ kết quả đạt được trên có thể đánh giá một số ưu, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg  cụ thể như sau:

Về ưu điểm:

Qua hai năm thực hiện, nhìn chung ở tất cả các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thuộc huyện đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Chính phủ một cách kịp thời và chủ động. Đã chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương như: công tác quản lý đất đai, chính sách bồi thường, việc ô nhiễm môi trường…. Mỗi cán bộ, công chức đã xác định rõ hành động “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có chuyển biến tốt; cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tạo sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ công tác;

Từ việc triển khai thực hiện đã phát hiện được nhiều tấm gương điển hình ở tất cả các lĩnh vực như “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, thanh niên tình nguyện, chung sức xây dựng nông thôn mới”….. Tổng kết 02 năm thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, UBND huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Hồ Chí Minh. Theo đó UBND huyện đã biểu dương khen thưởng kịp thời cho 38 tập thể và 59 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những hạn chế còn tồn tại:

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị còn một số hạn chế cụ thể như sau:

Việc quán triệt, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, một số cơ quan, đơn vị còn thực hiện mang tính hình thức;

Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng được tiêu chí chuẩn mực đạo đức cụ thể tùy tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị còn có tâm lý chờ chỉ đạo thực hiện hoặc thực hiện thụ động;

Việc lựa chọn và xây dựng các điển hình để các tổ chức, cá nhân làm theo chưa thật sự hiệu quả và chưa có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống cán bộ và nhân dân.

Từ kết quả trên, bài học kinh nghiệm ban đầu được rút ra ở các đơn vị là:

Sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy các cấp là nhân tố quyết định việc thực hiện thành công Chỉ thị của Chính phủ về “tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, xem kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm và việc bình xét khen thưởng cuối năm của các cơ quan, đơn vị, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với nhiệm vụ chuyên môn hàng năm;

Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên, qua buổi nói truyện chuyên đề; giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ bằng việc lồng ghép nói chuyện tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh với các ngày lễ kỷ niệm trong năm…..

Cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến để nhân dân nghe, hiểu và làm theo;

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tuyên dương, khen thưởng hoặc uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, những hành vi vi phạm đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức.

Nguyễn Thị Hương

Phòng Nội vụ - huyện Bù Gia Mập

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây