Van ban phap luat moi
Luật Trưng cầu dân ý 

      Ngày 25/11/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua Luật trưng cầu ý dân, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Chi tiết >>>
Luật Phí và Lệ Phí 
 Được Quốc Hội thông qua vào ngày 25/11/2015
Chi tiết >>>