Trang chủ
Chính trị - xã hội
 Bản in     Gởi bài viết  
TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
      Ngày 21/11/2016 Chủ tịch UBND huyện  - Lê Quang Oanh đã ký Công văn số 673/UBND-NC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. 
      Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; chấp hành, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định về thời giờ làm việc, về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo các trường hợp vi phạm phải bị xử lý nghiêm.

3. Giao Phòng Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan hành chính, trên địa bàn huyện, báo báo kết quả về UBND huyện.

                                                                                               

                                                                                         Lê Thành

[Trở về]
Tin nổi bật
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn