Trang chủ
Kinh tế
 Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bù Gia Mập triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

      Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh, Trung ương về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2017; ngày 24/3/2017, Ban chỉ đạo TĐTKT huyện Bù Gia Mập bàn hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về việc triển khai công tác TĐTKT năm 2017 huyện Bù Gia Mập.

      Để cuộc tổng điều tra đạt được các yêu cầu đề ra, Ban chỉ đạo huyện đã lập kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng với các nội dung như: rà soát danh sách doanh nghiệp; lập danh sách khối hành chính sự nghiệp; tuyển chọn điều tra viên; tổ chức tuyên truyền về công tác tổng điều tra trên phương tiện thông tin đại chúng; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các thành viên tham gia TĐT; tiến hành thu thập số liệu; nghiệm thu và hoàn thành số liệu phiếu điều tra theo yêu cầu. Thời gian tiến hành TĐT bắt đầu từ lúc ban hành kế hoạch và kết thúc vào tháng 10 năm 2017.

Biểu tượng của cuộc tổng điều tra.

     TĐTKT năm 2017 là cuộc TĐT quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, là một trong những cơ sở để đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung và huyện Bù Gia Mập nói riêng, vì vậy Ban chỉ đạo huyện cũng yêu cầu Ban chỉ đạo các xã và các thành phần liên quan cần có kế hoạch chi tiết và tổ chức chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, góp phần thực hiện thành công cuộc TĐT./

Lý Thoa

[Trở về]
Thông báo mới
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn