• Đại hội đại biểu Đooàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bù Gia Mập lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 • Tỉnh ủy tổ chức đối thoại với doanh nghiệp định kỳ • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. • Thành lập Câu lạc bộ sử lý rác thải tại nguồn của chi hội phụ nữ thôn 19/5 xã Đức Hạnh • PHONG CÁCH SỐNG CỦA HỒ CHÍ MINH - NGHỊ LỰC VÀ SỰ QUYẾT TÂM PHI THƯỜNG • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mở lớp bồi dưỡng công tác hội năm 2017 • Hàng chục ngàn nông dân Việt Nam được Google hỗ trợ tiếp cận Internet • Bình Phước: Các mô hình kinh tế tập thể giúp người dân tăng thu nhập • Cây tỷ đô mất mùa nặng, phải chi tới 721 triệu đô mua điều thô • Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 • Thầy thuốc quân y của đồng bào S’tiêng • Huyện Bù Gia Mập triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 • Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập • Nguồn tra cứu thông tin tài liệu số • Tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2017. • Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôc • Đại hội đại biểu công đoàn huyện Bù Gia Mập lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 • Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bù Gia Mập năm 2016. • Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên • Mái ấm tặng đồng bào S’tiêng • Xã Phú Nghĩa về đích nông thôn mới • TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN • Luật Phí và Lệ Phí • Luật Trưng cầu dân ý
Trang chủ
Phòng ban - Đoàn thể
 Bản in     Gởi bài viết  
PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BÙ GIA MẬP 
         Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyệnđược thành lập theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND huyện.
Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, cải cách hành chính, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ công chức cấp xã, các hội, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thi đua khen thưởng và công tác Thanh niên
Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.  Phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.
Bộ máy lãnh đạo của phòng bao gồm:
Ông Lại Thế Hòa - Trưởng phòng
Bà Võ Thị Hương – Phó trưởng phòng
Bà Trương Thị Hồng Anh – Phó trưởng phòng
Nhiệm vụ, quền hạn của phòng được quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ và Huớng dẫn số 65/HD-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh cụ thể sau:
1/ Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn huyện và tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.
2/ Trình UBND huyện ban hành các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
3/ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
4/ Về tổ chức, bộ máy:
Tham mưu UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;
Trình UBND huyện quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp, tổ chức phối hợp liên ngành theo phân cấp.
5/ Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt việc phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện và UBND các xã.
6/ Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng chính quyền như: tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo quy định, phê chuẩn kết quả bầu cử ở cấp xã và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả bầu cử cấp huyện; việc chia tách, sát nhập địa giới hành chính….
7/ Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các công việc liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã.
8/ Về cán bộ công chức, viên chức: Tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã theo phân cấp như: điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo…
9/ Về cải cách hành chính: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính như: đề ra kế hoạch, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện…
10/ Giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn huyện.
11/ Về công tác Văn thư – lưu trữ: Tham mưu UBND huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc huyện thực hiện tốt các quy định về công tác Văn thư – lưu trữ và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ.
12/ Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các quy định về công tác Tôn giáo theo phân cấp
13/ Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo đúng quy định;
14/ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các lĩnh vực liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện;
15/ Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và giám đốc Sở Nội vụ theo quy định
16/ Tổ chức thực hiện,ứng dựng khoa học, công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về Nội vụ trên địa bàn huyện.
17/ Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Thanh niên
18. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND huyện.
19/ Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
20/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 Biên chế của Phòng Nội vụ do Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

 

[Trở về]
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
Bản quyền © thuộc UBND huyện Bù Gia Mập - Người chịu trách nhiệm: Phạm Hồng Khanh
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3727474 Fax: 0651.3727474 email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn